Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Dolina Koby­lań­ska jest jedną naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej zna­nych tzw. doli­nek kra­kow­skich czyli obsza­rów nale­żą­cych do Kra­kow­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Poło­żona jest ona pomię­dzy dwoma wsiami — rze­czo­nymi Koby­la­nami z któ­rych to naj­le­piej zacząć wędrówkę, a Kar­nio­wi­cami. Dłu­gość doliny to około 4km, a przez jej środek pły­nie malow­ni­czy stru­mień “Koby­lanka”. Naj­cie­kaw­sza część doliny koby­lań­skiej znaj­duje się tuż na początku, gdzie poło­żony jest roz­le­gły, odkryty wąwóz, w któ­rym można podzi­wiać ota­cza­jące wapienne skały wyso­kie nawet na 30 — 50 m (np. Tur­nia Żabi Koń”).

IMGP2126-001IMGP2127IMGP2128

IMGP2132IMGP2133IMGP2134IMGP2136IMGP2138IMGP2141IMGP2142IMGP2143IMGP2144IMGP2147IMGP2148IMGP2149IMGP2150IMGP2151IMGP2152IMGP2153IMGP2154IMGP2155IMGP2156IMGP2157IMGP2158IMGP2160IMGP2161IMGP2164IMGP2165IMGP2166IMGP2176IMGP2216IMGP2217IMGP2229IMGP2232IMGP2233IMGP2237IMGP2239IMGP2240IMGP2241IMGP2242IMGP2243IMGP2245IMGP2246IMGP2247IMGP2248IMGP2249IMGP2250IMGP2264IMGP2267IMGP2268