Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Zarząd Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku (32-864), Gnojnik 537, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000738897, posiadająca NIP: 8691845068, REGON: 120046070, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł, oraz  Zarząd Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik  Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku (32-864), Gnojnik 537, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000677908, posiadająca NIP: 8691987621, REGON: 367338453, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 zł ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 17 czerwca 2022 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

  • Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz
  • Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku (32-864),  (jako spółki przejmowanej),

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji, który znajduje się pod następującym adresem.

 PLAN POŁĄCZENIA