Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

stwardnienie-rozsiane-320x198Rodzaj oferowanych usług rehabilitacyjnych uwzględnia kompleksową, wielospecjalistyczną rehabilitację pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, prowadzoną w trybie ośrodka dziennego pobytu. Pod pojęciem rehabilitacji w przypadku pacjentów ze stwardnieniem rozsianym rozumie się stały proces mający na celu osiągnięcie i utrzymanie maksymalnego, możliwego w danym momencie dla danego pacjenta poziomu we wszystkich sferach życia: zdrowia fizycznego i psychicznego, sprawach zawodowych i społecznych, a co za tym idzie optymalnej jakości życia.

Rehabilitacja jest w stanie zmienić przebieg choroby na poziomie objawowym i funkcjonalnym. Wpływa ona na możliwości ruchowe, lepsze radzenie sobie w czynnościach dnia codziennego, poprawia jakość życia, zapobiega powstawaniu powikłań lub zmniejsza ich ilość, obniża koszty opieki nad chorymi przez utrzymanie ich przez dłuższy czas w niezależności. Dzięki rehabilitacji chorzy mogą dłużej utrzymywać swoja aktywność zawodową i społeczną. Dlatego też rehabilitacja jest istotnym i koniecznym składnikiem całościowej opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym na wszystkich etapach rozwoju choroby.

Pacjenci na wszystkich etapach choroby powinni być objęci kompleksową rehabilitacją. Już po pierwszym rozpoznaniu stwardnienia rozsianego, nawet bez utrwalonego deficytu neurologicznego, winno się podjąć rehabilitację na specjalistyczny turnusie, którego celem jest  

 • Uświadomienie istoty choroby i możliwości jej leczenia na poziomie objawowym samemu pacjentowi oraz opiekunom,
 • Konieczności jak najdłuższego utrzymywania aktywności zawodowej,
 • Rozpoznawanie pierwotnych i wtórnych ograniczeń i objawów swojego organizmu i nauka sposobów przełamywania trudności psychicznych i fizycznych,
 • Nauka samokontroli i ćwiczeń zaleconych przez specjalistów fizjoterapii i rehabilitacji,
 • Indywidualny dobór dawek treningowych w zakresie wysiłków tlenowych i treningu pobudzającego procesy plastyczności mózgu.

Dzięki wczesnej i aktywnej interwencji zespołu rehabilitacyjnego podniesie się świadomość chorego co do własnych możliwości i nie dojdzie np. do zbyt wczesnego przechodzenia na rentę, ograniczy to próby podejmowani alternatywnych, kosztownych i niesprawdzonych sposobów leczenia i przyczyni do wielu innych pozytywnych dla chorego skutków.

Wszyscy chorzy z utrwalonymi deficytami muszą być usprawniani stale. Można to zrealizować poprzez oddział dziennego pobytu. Każdy pacjent po nowym rzucie choroby musi być traktowany tak jak po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Przy przyjęciu każdy z pacjentów poddany jest badaniu lekarskiemu ogólnemu i neurologicznemu. Wnioski i spostrzeżenia weryfikowane są podczas spotkania zespołu rehabilitacyjnego. Gruntowna analiza i ocena całego zespołu gwarantuje prawidłowo prowadzoną rehabilitację. Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta, mając na uwadze stan kliniczny, okres choroby, postać choroby, występujące powikłania i sytuację socjalną. Przy przyjęciu pacjenci oceniani są przy pomocy skali Ashwortha do oceny spastyczności i skali Barthela. Pozwala to na ocenę postępu rehabilitacji oraz wpływu rehabilitacji na poprawę jakości życia pacjentów.

Ramowy program terapii pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane pod względem objawów

Spastyczność:

  • elektroterapia
  • krioterapia
  • hydroterapia
  • masaż
  • ćwiczenia met. Bobath, met. PNF, ćwiczenia relaksujące, w odciążeniu, przy użyciu przyrządów
  • muzykoterapia

Ataksja:

  • ćwiczenia Frenkla,
  • ćwiczenia równowagi,
  • ćwiczenia relaksacyjne

Męczliwość:

  • stopniowane ćwiczenia fizyczne,
  • ćwiczenia w odciążeniu,
  • muzykoterapia

Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego:

  • ćwiczenia ogólnokondycyjne
  • ćwiczenia Kegla
  • elektrostymulacja mięśni dna miednicy

Napadowe objawy ruchowe i czuciowe:

  • elektrostymulacja gałęzi n. V
  • laseroterapia
  • krioterapia

Bóle:

  • zabiegi przeciwbólowe z fizykoterapii
  • masaż klasyczny
  • masaż podwodny
  • terapia złożeniowa

- ćwiczenia logopedyczne w tym z neurologopedą

 Kompleksowa opiekę nad chorymi na stwardnienie rozsiane prowadzi zespół terapeutyczny w składzie:

 • lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, chorób wewnętrznych
 • lekarz neurolog, ortopeda
 • psycholog kliniczny,
 • fizjoterapeuci ze stopniem magistra, w tym terapeuta Koncept Bobath, PNF
 • masażyści
 • terapeuta zajęciowy, neurologopeda, doradca zawodowy i personalny

Tryb i forma oferowanych usług

Intensywna, kompleksowa rehabilitacja neurologiczna w trybie oddziału pobytu dziennego jest prowadzona w blokach zajęciowych według indywidualnie ustalonych programów terapeutycznych:

 • fizjoterapia
 • psychoterapia
 • reedukacja funkcji poznawczych
 • terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • poradnictwo zawodowe
 • terapia zaburzeń funkcji pęcherza i jelit

Istnieje stała możliwość korekty programów terapeutycznych.

Okres prowadzonej rehabilitacji  uzależniony  jest od:

 • rodzaju i nasilenia objawów klinicznych u chorego
 • obserwowanej szybkości poprawy stanu zdrowia

Uważa się, że średni czas rehabilitacji winien wynosić ok. 3-6 tygodni, a w uzasadnionych medycznie przypadkach może być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta (decyzja o przedłużeniu pobytu następuję na wniosek zespołu terapeutycznego).

Objętość czasowa terapii:

Indywidualnie dobrany program rehabilitacji w bloku zajęciowym trwającym każdorazowo, średnio ok. 3,5 - 5 godzin. Całkowity okres i intensywność terapii, jest korygowany przez zespół terapeutyczny.

Oddziaływania rehabilitacyjne wobec chorych z dysfunkcjami ruchowymi:

 • indywidualnie dobrane i aplikowane formy  zastosowanych zabiegów fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia i masaż) w dążeniu do nadrzędnego celu, jakim jest maksymalna samodzielność funkcjonalna pacjenta i ograniczenie dolegliwości.
 • rehabilitacja chorych z porażeniem lub niedowładem podstawowych funkcji motorycznych (np. chód, umiejętność siadania , dysfunkcje zwieraczy) i precyzyjnych funkcji motorycznych (np. funkcje dłoni, funkcje mięśni wyrazowych twarzy).
 • rehabilitacja chorych z zaburzeniami napięcia mięśniowego, koordynacji nerwowomięśniowej, zaburzeniami czucia głębokiego, terapia przeciwbólowa.
 • zastosowanie najnowszych i najefektywniejszych technik i metod kinezyterapeutycznych, które oparte są na pracy indywidualnej pacjenta z terapeutą i umożliwiają odpowiednio częstą korektę priorytetów programu ćwiczeń dostosowaną nie tylko do aktualnego deficytu motorycznego, ale też innych, współistniejących deficytów neurologicznych.
 • zastosowanie najefektywniejszych technik fizykalnych przy użyciu najnowocześniejszej aparatury (normalizacja napięcia mięśniowego, likwidacja bólu).
 • stała edukacja rodziny chorego i współpraca w organizowaniu opieki nad pacjentem

Oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie neuropsychologii (wobec chorych z dysfunkcjami behawioralnymi):

 • oddziaływania psychoterapeutyczne – różne formy, w zależności od stanu klinicznego i potrzeb pacjenta: techniki wizualizacji, relaksacji, psychodramy, muzykoterapii, dialogu terapeutycznego, rysunku terapeutycznego, treningu autogennego, psychoedukacja, itd. terapie prowadzi psycholog kliniczny,
 • terapia logopedyczna- głównie dla chorych z dyzartria, afonia, z afazja ruchowa, zaburzeniami połykania.
 • psychoterapia podtrzymująca oraz psychoedukacja dla rodzin pacjentów dotkniętych chorobą neurologiczną.
 • organizacja grup samopomocy, łączących chorych z określonymi problemami zdrowotnym oraz członków ich rodzin.
 • poradnictwo w zakresie reorientacji zawodowej

Do dyspozycji chorych rehabilitowanych w trybie oddziału pobytu dziennego posiadamy :

 • sale gimnastyczne z możliwością jednoczesnego prowadzenia indywidualnej i grupowej fizjoterapii z wieloma chorymi.
 • sale fizykoterapii
 • sale terapii zajęciowej.
 • pokój psychoterapii ,możliwość pracy z  neurologopedą
 • sala wypoczynkowa i świetlicę ,kawiarenkę , biblioteka

Obiekt w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • Wyposażony w windę.
 • Wejście główne budynku posiada podjazd dla wózków,
 • Otoczenie obiektu jest przyjazne osobom niepełnosprawnym
 • Duże parkingi ,szerokie chodniki utwardzone kostką brukową .
 • Możliwość zajęć na świeżym powietrzu / nordic-walkind  / altana, jeziorko , sporo zieleni.

Wyposażenie Ośrodka

Ośrodek rehabilitacyjny  jest wyposażony w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia nowoczesnej, intensywnej rehabilitacji pacjentów:

1.pełny wymiar urządzeń do fizykoterapii:

 • urządzenia do terapii prądami stałym, niskiej częstotliwości, średniej częstotliwości, prądami TENS, zabiegów tonolizy, jonoforezy, galwanizacja katodowa i in.
 • urządzenia do terapii świetlnej w tym dwa biostymulatory laserowe o różnych długościach emitowanej wiązki (terapia p/ bólowa, leczenie odleżyn)
 • urządzenia do krioterapii miejscowej
 • podgrzewacz do okładów cieplnych i chłodziarka do okładów zimnych
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • hydroterapia: wirówka kończyn dolnych i górnych, wanny do masażu podwodnego,
 • kriokomora
 • grota solna

2. nowoczesne wyposażenie sali gimnastycznej i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do zabiegów kinezyterapii:

 • wszystkie stoły do ćwiczeń z regulowana elektrycznie wysokością
 • stół do ćwiczeń o szerokości dostosowanej w szczególności dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
 • stoły do masażu , w tym do masażu w pozycji siedzącej
 • stół do masażu przenośny
 • aparat do masażu mechanicznego/aqavibron/
 • aparat do masażu podciśnieniowego/BOA/
 • cykloergometry rehabilitacyjne
 • poręcze i schody do nauki chodu
 • stanowiska do ćwiczeń w systemie bloczkowo-ciężarkowym/UGULE/
 • pełne wyposażenie w przybory niezbędne do kinezyterapii
 • rotory ,rowerki, wiosła ,2 bieżnie
 • stanowisko do terapii ręki

3. praktyczne wyposażenie Sali do terapii zajęciowej m.in. pomoce do nauki czynności dnia codziennego (samodzielnego ubierania, toalety)

4. posiadamy możliwość stosowania komory kriogenicznej w myśl najnowszych doniesień światowych w rehabilitacji chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz  dodatkowymi ćwiczeniami aerobowymi

Ośrodek dysponuje 56 miejscami noclegowymi typu hotelowego w pokojach 1,2,3,osobowych / z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla potrzeb osób z problemami z poruszaniem/.W pokojach do dyspozycji telewizor, internet, telefon. W pokojach i całym ośrodku zlikwidowane bariery architektoniczne. Obiekt dysponuje windą.

Funkcjonuje kuchnia i stołówka, kawiarnia, biblioteka. Stwarza to możliwość zakwaterowania i rehabilitacji osób mieszkających dalej.