Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Stan na dzień 03.01.2011, źródło: www.pfron.org.pl

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego na wniosek indywidualnej osoby niepełnosprawnej.


Dofinansowanie (ze środków PFRON) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz – ewentualnie – jej opiekuna, udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub nie.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • wybierze organizatora, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczest¬nika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (spełni kryterium dochodowe),
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przed¬stawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinanso¬wanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabi¬litacyjnych.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczeń, o których mowa powyżej oraz wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wie¬ku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stpień niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym

PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpo¬wiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych. Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.